Ramen

Raam boven de koorzolder, in 1939 geschonken door de parochianen ter gelegenheid van het 40 jarig priesterfeest van Pastoor Spaan.

Raam met o.a.: Koning David met harp en Cecilia met orgeltje.

Het raam is gebrandschilderd glas-in-lood in een betonnen raam. Glazenier: J.A.H.F. (Joep) Nicolas; 1939.

U kunt de foto's op deze pagina in detail bekijken door op de foto te klikken en dan nog een keer te klikken.

 

In het portaal hangt in een kastframe een glas in Loodraam voorstellende Marcus.

Wordt hij afgebeeld als evangelist, dan heeft hij een gevleugelde leeuw bij zich; woestijndier, omdat zijn evangelie begint met Johannes de Doper in de woestijn, en omdat er van Jezus gezegd wordt dat hij in de woestijn verbleef temidden van de wilde dieren

De overlevering vertelt, dat de schrijver van het tweede evangelie Markus heette; dat deze gezel was van Petrus en Paulus en dat hij dezelfde is als de 'Johannes Markus' van wie sprake is in de Handelingen der Apostelen. Als dat alles klopt, dan weten we van hem, dat hij uit Jeruzalem afkomstig was, dat zijn moeder Maria heette en huisbaas was in de stad Jeruzalem; in één van haar huizen houdt de eerste christengemeente haar eerste bijeenkomsten. Aanvankelijk vergezelde hij Paulus en Barnabas, die een neef van hem was, op hun zendingsreizen. Hij maakte ook de eerste arrestatie van Paulus mee. Later heeft hij zich bij Petrus heeft gevoegd (deze noemt hem 'mijn zoon'). Kennelijk is dat bij Paulus in het verkeerde keelgat is geschoten (Handelingen 12,25; 13,13 en 15,37-39).

Bron: Heiligen.net

In het portaal hangt in een kastframe een glas in Loodraam voorstellende Matheus.

Wordt hij afgebeeld als evangelist, dan heeft hij vaak een gevleugelde mens of engel bij zich in de buurt.

Matteus behoorde tot de twaalf apostelen die door Jezus zelf waren uitgekozen. Bij Markus en Lukas wordt hij Levi genoemd. Hij woonde in Kafarnaüm. Daar was hij tollenaar. Dat betekende dat hij als jood in dienst van de Romeinse bezetters belastinggeld opeiste van zijn eigen volksgenoten. Vaak staken dergelijke mensen een flink deel ook nog in hun eigen zak, beschermd door de Romeinen. In het evangelie staan ze niet hoog aangeschreven: meestal worden ze in één adem genoemd met zondaars. Toch laat Jezus zijn oog op vallen op Levi, wanneer Hij hem aan zijn geldtafeltje passeert en zegt tegen hem: "Kom, volg mij." En hij stond op en volgde Hem (Matteus 09,09-10)

Bron: Heiligen.net

De onderstaande ramen zijn gemaakt bij Atelier Cornelius van Straaten te Utrecht in 1925

Aanbidding door de wijzen.
Met tekst: "En wij zijn gekomen om te aanbidden".

De opdracht in de tempel.
Met tekst: "En deze is gesteld tot opstanding van velen".

Doop van Christus in de Jordaan.

Met tekst: "Deze is mijn welbeminden Zoon"

Veroordeling van Christus.

Met tekst: "Gij hebt gezegd Ik ben het".

Christus aan het kruis.

Met tekst: "Deze was waarlijk de Zoon van God".

Verrijzenis van Christus.

Met tekst: "Hij is verrezen gelijk Hij gezegd heeft".

 

 

De ongelovige Thomas.

Met tekst: "Wees niet ongeloovig meer geloovig".

De Hemelvaart van Christus.

Met tekst: "En Hij ging voor hun ogen ten hemel". 

Pinksteren, Nederdaling van de H. Geest.

Met tekst: "Zij werden allen vervuld van de H. Geest"

Maria in de tempel

Begeleid door moeder Anna.

 

 

De Boodschap aan Maria.

De engel Gabriëel brengt de blijde Boodschap aan Maria.

Maria bij Elisabeth.

Rechts: Maria en Josef.

Links: Elisabeth en Zacharias.

Vlucht naar Egypte.

Josef die voor Maria, op ezel, uitloopt. Maria draagt het Kind; op achtergrond een palmboom.

Jezus in de Tempel.
Jezus zittend tussen de Schriftgeleerden, die de boekrollen vasthouden met Hebreeuwse teksten, rechts op de achtergrond Jozef en Maria.

Sterfbed van Josef.
Jezus houdt de hand van Jozef op de voorgrond een vrouwspersoon.

De Annunciatie.

Annunciatie is de gebruikelijke term voor de verkondiging aan Maria dat ze binnenkort door de Heilige Geest bezwangerd zou worden van een bijzonder kind. De boodschap werd overgebracht door de aartsengel Gabriël. Hij begroette Maria volgens Lukas met de woorden Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.

Onder aan het fragment de tekst: "AVE MARIA GRATIA PLENA"; "Wees gegroet vol van genade"

Dit raamkomt uit de oude kerk (gewijd in 1863) leeftijd raam: 1825 - 1875

Dit raam bevind zich in de kleine Johannes.

 

Glas in Loodpanelen

Gekruisigde Christus met Maria en Johannes, onderaan een gevleugelde engelenkopje met banderol.

Annunciatie (onderaan een tekstbanderole: "SPIRITUS SANCTUS SUPER VENIET IN TE"

Annunciatie (onderaan een tekstbanderole: "SPIRITUS SANCTUS SUPER VENIET IN TE"

Tronende Maria met kind, onderaan gevleugelde engelenkopjes met tekstbanderoles: "DIGNARE ME / LADARE TE / VENIET IN TE" 

Verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs, onderaan een gevleugeld engelenkopje met banderol: "15 aug. 1937"

De zijkanten van de kerkzaal hebben aan beide zijde zes hoge ramen. Deze glas in lood ramen hebben licht gekleurd glas waardoor er veel licht naar binnen kan komen. Met de zon erop ontstaat er een prachtig warm en kleurrijk licht. Hoewel de ramen in eerste opzicht gelijk lijken, zijn er herkenbare verschillen; de ramen verschillen door de randen en binnen de ramen geplaatsen figuren. Een ander opvallend feit is dat de ramen tegenover elkaar, gelijk zijn elkaar.
De foto’s hieronder geven een impressie van de verschillende randen en figuren.

De kerkzaal kent ook drie boven raampartijen, ook hier zijn de tegenoverliggende ramen van een gelijke opbouw.

In de ingangshal en het documentatiecentrum/boekenspot vinden we in elk van de ruimte een groot raam  en een rozetraam.